נוהל בחירות

נוהל בחירות באיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם

נספח א', מרס 2003
INSH

א.כללי

א.1. נוהל זה בא לפרט את סדרי הבחירות לבעלי תפקידים באיגוד, כאמור בסעיף י' של תקנון האיגוד.

ב. שיטה

1

ב.1. מינוי וועדת בחירות
ב.1.1. כ – 90 ימים לפחות טרם עריכת בחירות באיגוד יתכנס וועד האיגוד לישיבה בנושא זה ויבחר את וועדת הבחירות.
ב.2.1 וועדת הבחירות תכלול לפחות נציג אחד מוועדת הביקורת של האיגוד ונציג אחד מועד האיגוד.

ב.2. תפקידי וועדת הבחירות
ב.1.2 וועדת הבחירות תוציא בתוך 10 ימים מהיבחרה קריאה לכל החברים להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר (יו"ר נבחר – President Elect) ו/או לתפקיד בוועד.
ב.2.2 וועדת הבחירות תכין רשימה של כל החברים מן המניין הזכאים לבחור באיגוד.
ב.3.2. יחד עם סדר היום של האסיפה הכללית ולא יאוחר מ – 30 ימים טרם קיום הבחירות, תשלח וועדת הבחירות לחברי האיגוד:
ב.1.3.2. את שמות המועמדים לתפקידים השונים.
ב.2.3.2. את נוהל הבחירות.
ב.3.3.2. את מיקום, שעות פתיחת וסגירת הקלפי.
ב.4.2. וועדת הבחירות תודיע, בתוך 10 ימים מקיום הבחירות על היו"ר הנבחר ועל חברי הוועד. הודעה זו תהיה לכל חברי האיגוד ולהר"י.

ב.3. הגשת מועמדות: נוהל וזכאות
ב.1.3. הגשת המועמדות תעשה בכתב, לכתובת אותה תפרסם וועדת הבחירות.
ב.2.3. הגשת המועמדות תתאפשר עד ל – 45 ימים לפני הבחירות.
ב.3.3. יכול להגיש מועמדות לתפקיד בוועד חבר אשר עמד בקריטריונים הבאים:
ב.1.3.3 רופא חבר מן המניין באיגוד.
ב.2.3.3 אין לו חובות להר"י.
ב.3.3.3 אין לו חובות לאיגוד.
ב.4.3. ניתן להגיש מועמדות ליו"ר האיגוד רק מי שעומד בקריטריונים הבאים:
ב.1.4.3 רופא חבר מן המניין באיגוד אשר עיקר עיסוקו השוטף בנפרולוגיה
ב.2.4.3 אין לו חובות להר"י.
ב.3.4.3 אין לו חובות לאיגוד.
ב.5.3. רק רופאים העומדים בקריטריונים המפורטים בסעיף ב.4.3. לעיל יוכלו לשמש בתפקידים הבאים:
ב.1.5.3. יו"ר
ב.2.5.3.מזכיר
ב.3.5.3 יו"ר הוועדה לתכנית התמחות ובחינות
ב.6.3. רופאים יוכלו להגיש מועמדות בו זמנית הן ליו"ר האיגוד והן לכ"א מהתפקידים בועד האיגוד, בהתאם לקרטריונים הנדרשים לכ"א מהתפקידים.

ב.4. זכות בחירה
ב.1.4. זכאים לבחור בבחירות לאיגוד חברים מן המניין שאין להם חובות להר"י ואין להם חובות לאיגוד.
ב.2.4. על כל חבר שמבקש לשלם את חובותיו להסדיר זאת עד 30 ימים לפני קיום הבחירות.

ב.5. נוהל יום הבחירות
ב.1.5.וועדת הבחירות תהיה זמינה במשך כל זמן הבחירות לצורך דיון בנושאים חריגים וערעורים.
ב.2.5. כל חבר הזכאי לבחור יבחר בפתק אחד את מועמדו לתפקיד היו"ר ואת מועמדיו לכהן בתפקידים השונים בוועד האיגוד.
ב.3.5. וועדת הבחירות או מי מטעמה ימנו את הקולות.
ב.5.5. במידה שמספר המועמדים זהה למספרם בתקנון (דהיינו: מועמד אחד ליו"ר ומספר מועמדים לוועד כקבוע בתקנון) יאושר הרכב וועד האיגוד בהצבעה, אלא אם כן תהיה דרישה מאת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה לקיים הליך בחירות חשאי.

ב.6. קביעת הזוכה בבחירות לתפקיד היו"ר הנבחר
ב.1.6. החבר שזכה למספר הקולות הרב ביותר לתפקיד היו"ר ישמש כיו"ר נבחר
ב.1.6.במקרה של שוויון קולות יתבצע סיבוב נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר.
ב.3.6 במקרה של שוויון קולות בסיבוב השני תיערך הגרלה על ידי וועדת הבחירות אשר תכריע את גורל הבחירות.

ב.7. קביעת הזוכים בבחירות לתפקידים בועד
ב.1.7 החברים שזכו במניין הקולות הרב ביותר יכהנו כחברי וועד, על פי מספר חברי הוועד הקבוע בתקנון האיגוד ובהתאם לתפקידים אליהם היו מועמדים.
ב.2.7. חבר שנבחר גם כיו"ר וגם כחבר וועד יפנה את מקומו על פי בחירתו למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.